UPOTREBA LKV-C KONEKTERA U PRAKSI

Laki Krovni Vezači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura malih i srednjih raspona. Zasnovan je na upotrebi LKV-C konektera. Primenom LKV rešetkastih nosača izvode se krovovi sa ili bez stambenog potkrovlja najraznovrsnijih oblika krovnih struktura sa malim utroškom drveta, standardnog i proverenog kvaliteta nosača, male težine osnovnih elemenata i izuzetno ekonomičnog i efikasnog transporta i montaže.

LKV – LAKI KROVNI VEZAČI

Laki Krovni Vezači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo definisanoj i zaštićenoj LKV tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera, kojim se formiraju čvorne veze štapova rešetkastih statičkih sistema, čiji su štapovi ispune, gornjeg i donjeg pojasa u jednoj ravni. Značajna prednost sistema LKV nad gradnjom klasičnih krovnih konstrukcija ogleda se u sledećem:

Rad sa gradilišta je u najvećoj meri prenet u radionicu.
Nosači se proizvode na industrijalizovan način u specijalizovanim radionicama i fabrikama u velikim serijama, na radnim pistama, uz upotrebu posebnih presa i opreme i transportuju na gradilište.

PREDNOSTI

Industrijska proizvodnja i stroga kontrola kvaliteta ugrađenog materijala garantuju visoki kvalitet i standardnost kvaliteta.
Posledica kontrole proizvodnje je maksimalna racionalnost u izradi nosača: dimenzije štapova i površine metalnih konektera u čvornim vezama se odredjuju iz uslova potpune iskorišćenosti dozvoljenih naprezanja.
Rad na gradilištu se svodi na čistu montažu najčešće bez upotrebe mehanizacije angažovanjem priučene radne snage. Brza montaža, zbog male mase nosača i mogućnost izvođenja skoro pod svim klimatskim uslovima, čine gradnju krovnih struktura u sistemu LKV nezamenljivim u kriznim situacijama ili u vreme intenzivne obnove i rekonstrukcije objekata zahvaćenih ratnim razaranjima.
Na nisku cenu izradjenog krova u sistemu LKV utiču veoma mala potrošnja gradje,upotrba najracionalnijeg spojnog sredstva – LKV konektera – za formiranje čvornih veza i nastavaka štapova, niska cena transporta i jednostavna i brza montaža bez upotrebe snažne mehanizacije i uz jeftinu radnu snagu Dimenzionalni asortiman nosača LKV sistema omogućuju racionalnu i brzu gradnju svih klasičnih oblika krovova: jednovodnih, dvovodnih, četvorovodnih i složenih krovova, praktično nad bilo kakvom osnovom objekta, sa stambenim ili bez stambenog potkrovlja.
Primenom LKV tehnologije se mogu, nad izvedenom betonskom pločom, formirati stambena potkrovlja racionalnog volumena, neopterećenog krovnim stolicama niti bilo kakvim elementima krovne konstrukcije u podu ili na pregradama.
Sistem LKV racionalno primenljiv i u slučajevima potrebe za trajnom sanacijom prokišnjavanja ravnih krovova stambenih, javnih, indusrijskih i drugih objekata.
Pravilnom primenom tipskih elemenata sistema LKV mogu se veoma racionalno graditi nadstrešnice, magacini i hangari za poljoprivredne i druge mašine, industrijska skladišta i laki objekti za stanovanje.
Sistematizacijom i klasifikacijom osnovnih elemenata sistema LKV omogućeno je kataloško projektovanje krovnih struktura po svim pravilima otvorene prefabrikacije.
Standardni oblici LKV nosača pokrivaju raspone od 2.40m do 15.00m sa korakom od 0.60 m sa više različitih nagiba krovnih ravni, koje najčešće zavise od primenjenog krovnog pokrivača. Kod rekonstrukcije ili dogradnje krovova nad postojećim ili oštećenim objektima moguća je primena standardnih oblika LKV nosača i primena svih standardnih tipova krovnih pokrivača.
Posledica primene principa otvorene prefabrikacije u projektovanju sistema LKV je nabavka nosača na stovarištima građevinskog materijala ili narudžbinom kod proizvodjača, po sistemu koji već uveliko važi za proizvodnju i distribuciju gradjevinske stolarije.