PROIZVODNI PROCES I MATERIJALI

Nosači LKV sistema se proizvode u posebno opremljenim poligonima po zaštićenoj i strogo kontrolisanoj LKV tehnologiji. Svaka LKV konstrukcija ima atest o kvalitetu konektera, podatke o upotrebljenoj građi i uslovima proizvodnje. LKV-C konekter je posebno ispitan i atestiran i LKV CENTAR daje garanciju na izvedene konstrukcije u LKV sistemu.

MATERIJALI

DRVO

Za proizvodnju šapova LKV nosača mora se koristiti zdrava četinarska ili listopadna građa II kvalitetne klase u svemu prema odredbama JUS U.D0.001 – Materijali za izradu drvenih konstrukcija i tehnički uslovi. Za raspone nosača L < 9.00 m može se koristiti topolva građa druge klase isključivo za štapove ispune. Svi štapovi jednog nosača moraju biti obrađeni tako da širina poprečnog preseka ne sme da odsupa više od ± 1.0 mm. Tolerancija pri krojenju štapova prema krojnoj listi je ± 1.0 mm. Drugačija obrada drveta ili druge vrste drveta nisu dozvoljene.

METALNI LKV-C KONEKTER

Metalni LKV- C konekteri se proizvode po zaštićenoj tehnologiji i u sistemu LKV se mogu koristiti samo konekteri tipa LKV-C. Metalni koneketeri tipa LKV- C se proizvode od čeličnog lima debljine t=1.5 mm prema odredbama BS 1449, poglavlje 1B, ili od čelika za duboko izvlačenje JUS C.B3.530, Č.0146, HT – 40 sa površinskom zaštitom izvednom prethodnim pocinčavanjem lima sa 275 grama cinka po 1.0 m2 površine.

PROIZVODNJA

Proizvodnja Lakih Krovnih Vezača je organizovana u LKV pogonima na opremi za proizvodnju nosača po sistemu LKV. Osnovni delovi opreme su LKV radni stolovi koji formiraju nepomerljivi šablon za montažu štapova sistema i postavljanje i centrisanje metalnih konektera u čvorovima sistema i hidraulička presa za jednovremeno obostrano utiskivanje konektera. Drugačija oprema i drugi načini utiskivanja LKV-C konektera nisu dozvoljeni.
Mere tolerancija pri proizvodnji nosača su:
za raspon nosača: L/1000
za visinu nosača: H/500.

O proizvodnji nosača se mora voditi precizna evidencija, koja obuhvata podatke o projektu, tipu nosača, kvalitetu građe, kvalitetu konektera i stanju opreme. Presom za utiskivanje rukuje atestirani rukovaoc, a za kvalitet proizvodnje odgovara rukovodilac smene i šef proizvodnje. Tokom rada se moraju preduzeti sve propisane mere HTZ zaštite.