NAPOMENA :
Podela LKV nosača prema obliku konture se odnosi isključivo na osnovne LKV nosače u strukturi različitih oblika krovova. Kod trovodnih, četvorovodnih i složenih oblika krovova postoje i modifikovani oblici LKV nosača koji se izvode iz osnovnih oblika.

1. Trouglasti jednovodni LKV NOSAČI

Trouglasti jednovodni LKV nosači su najjednostavniji oblici LKV elemenata, ali ne i najčešće projektovani i izvođeni. Razlog tome je postojanje kalkanskog zida koji za veće raspone nosača i nagibe krovne ravni može dostići veliku visinu, što naravno utiče na ekonomičnost gradnje. Ako se kalkanski zid ne izvodi, već se kalkanska ravan opšiva, to opet iziskuje dodatne troškove i povećava površinu za opšivanje. Osim toga, štapovi ispune bliži kalkanskoj ravni dostižu veliku dužinu koja za merodavne sile pritiska zahteva veće poprečne preseke štapova i dodatne elemente za sprečavanje izvijanja štapova van ravni nosača.

Primena ovih oblika LKV nosača sa aspekta ekonomičnosti je opravdana za raspone do 8.00 m, ako su oni statičkog sistema proste grede. Za raspone veće od 8.00 m, za uobičajene krovne pokrivače, plafonske obloge i klimatska opterećenja, presečne sile u štapovima dostižu velike vrednosti, što je u direktnoj vezi sa usvajanjem potrebnih dimenzija poprečnih preseka štapova i načinom ostvarivanja veza u čvorovima nosača. Osim toga takva konstrukcija postaje „namučena“ i neelegantna, što projektantski posmatrano nije ispravno rešenje.

Slika 01

Slika 01

.: Različita konfiguracija štapova ispune i načini obrazovanja strehe

2. Trapezasti jednovodni LKV NOSAČI

Trapezasti jednovodni LKV nosači nastaju iz trouglastih jednovodnih LKV nosača. Savlađivanje većih raspona kod jednovodnih krovova, a da se pri tom dobije prihvatljiva slika naponskih stanja u poprečnim presecima štapova, zahteva i veću statičku visinu nosača. To se postiže definisanjem početne statičke visine na nižem delu krova, a formiranje štapova i čvorova je u svemu isto kao kod trouglastih jednovodnih LKV nosača.

Problem ostaje isti kao kod trouglastih jednovodnih LKV nosača, velika visina nosača na delu kalkana i velike dužine pritisnutih štapova ispune na tom delu. Opšivanje vertikalne ravni na nižem delu krova takođe zahteva dodatne investicije. Dobra osobina je mogućnost formiranja manjih nagiba krovnih ravni za određene vrste krovnih pokrivača koji ne zahtevaju veće nagibe krovnih ravni.

Primenjuju se za raspone veće od 8.00 m kod jednovodnih krovova i kod dvovodnih krovova kada postoji zajednički srednji oslonac.

Slika 02
.: Trapezasti jednovodni LKV nosači

3. Trouglasti dvovodni LKV NOSAČI

Dvovodni krovovi su najrasprostranjeniji oblici krovova u izgradnji objekata različitih namena. U odnosu na jednovodni krov istog raspona, dvovodni krov je ekonomičniji, jer je utrošak drvne građe manji i izbegnuto je opšivanje kalkanske ravni koja se javlja kod jednovodnog krova. U oblikovnom smislu, dvovodni krov je takođe prihvatljiviji u odnosu na jednovodni.

– kod sanacija ravnih krovova u vidu pretvaranja ravnih krovova u kose krovove kada je opterećen samo gornji pojas LKV nosača,
– kod projektovanja krovnih struktura novoprojektovanih objekata, kada donji pojas LKV nosača ima ulogu tavanice i prihvata opterećenje od slojeva plafona.

Statički sistemi ovih oblika su najčešće proste grede, grede sa jednim ili obostranim prepustima, a retko nosači na tri oslonca, zbog mogućnosti primene dva trouglasta jednovodna LKV nosača sa zajedničkim srednjim osloncem.

Primena ovih oblika LKV nosača sa aspekta ekonomičnosti je opravdana za raspone do 12.00 m, ako su oni statičkog sistema proste grede. Za raspone veće od 12.00 m, za uobičajene krovne pokrivače, plafonske obloge i klimatska opterećenja, presečne sile u štapovima dostižu velike vrednosti, što može narušiti ekonomičnost primene projektovanog LKV nosača, odnosno kompletne LKV konstrukcije.

Slika 03
dvovodne LKV nosače za krovove sa potkrovljem

Dvovodni LKV nosači za krovove sa potkrovljem su nosači sa delimično triangulisanom konfiguracijom štapova. To su statički neodređeni nosači sistema dvozglobnog i trozglobnog luka. Obično imaju dva oslonca, a u zavisnosti od širine i položaja oslonačkih elemenata mogu imati izuzetno i četiri oslonca.

Na delu gornjeg pojasa koji istovremeno nosi i krovni pokrivač i slojeve plafona, zbog delimične triangulacije LKV nosača, momenti savijanja imaju vrednosti koje zahtevaju veće dimenzije poprečnog preseka od uobičajenih. Sa aspekta utroška drvne građe to nije baš povoljno rešenje, ali s obzirom na ostvareni prostor za korišćenje, ova činjenica ne mora da bude toliko bitna za izbor primenjenog LKV nosača.
Da bi se dobio što bolje iskorišten prostor u potkrovlju, nagib krovnih ravni treba da je što veći i najčešće iznosi oko 45°.
Ovi oblici se primenjuju u dve osnovne varijante :

– kod sanacija ravnih krovova u vidu pretvaranja ravnih krovova u kose krovove sa potkrovljem, uz uslov da postojeća tavanica može prihvatiti novoprojektovano korisno opterećenje i horizontalne oslonačke reakcije,
– kod projektovanja krovnih struktura novoprojektovanih objekata, kada se nakon izvođenja poslednje tavanice žele izbeći betonski i zidarski radovi u potkrovlju, u svrhu ekonomičnosti i brzine gradnje.

U zavisnosti od položaja u strukturi krova, postoje:

Slika 04

– simetrični LKV nosači koji se nalaze van mesta prozorskih otvora,
– asimetrični LKV nosači koji se nalaze na mestu prozorskih otvora.

4. Trapezasti dvovodni LKV NOSAČI

Trapezasti dvovodni LKV nosači nastaju iz trouglastih dvovodnih LKV nosača. Savlađivanje većih raspona kod dvovodnih krovova, a da se pri tom dobije prihvatljiva slika naponskih stanja u poprečnim presecima štapova zahteva i veću statičku visinu nosača. To se postiže definisanjem početne statičke visine na delu oslonačkih elemenata, a formiranje štapova i čvorova je u svemu isto kao kod trouglastih dvovodnih LKV nosača.

Opšivanje vertikalne ravni na delu oslonačkih elemenata zahteva dodatne investicije. Dobra osobina je mogućnost formiranja manjih nagiba krovnih ravni za određene vrste krovnih pokrivača koji ne zahtevaju veće nagibe krovnih ravni.

Primenjuju se uglavnom za raspone veće od 12.00 m, odnosno, za raspone manje od 12.00 m, ako to zahteva geometrija krova.

Slika 05

5. Poligonalni LKV NOSAČI za mansardne krovove

Poligonalni LKV nosači omogućavaju formiranje fasadnih i krovnih ravni mansardnog krova u tzv. ˛suvom postupku˛ bez, ili uz minimum betonskih i zidarskih radova.

Poligonalni LKV nosači se primenjuju u dve osnovne varijante:
– LKV nosači su statičkog sistema dvozglobnog ili trozglobnog luka. Oni se oslanjaju samo na fasadne nosive elemente i pružaju velike mogućnosti kada je u pitanju organizacija unutrašnjeg prostora i nepostojanje unutrašnjih nosivih elemenata u nižim etažama. Ovi statički sistemi zahtevaju od oslonačkih elemenata mogućnost prihvatanja horizontalnih sila, LKV nosači su statičkog sistema proste poligonalne grede ili poligonalne grede sa prepustom. U zavisnosti od razmaka podužnih fasadnih nosivih elemenata i postojanja unutrašnjih nosivih elemenata, uvodi se obično jedan ili dva srednja oslonca, što opet sa aspekta ekonomičnosti LKV konstrukcije može biti jako bitno.

Slika 06

6. LKV NOSAČI sa paralelnim pojasnim štapovima

LKV nosači sa paralelnim pojasnim štapovima se mogu primeniti kao :

– spregovi protiv vetra i spregovi za ukrućenje,
– LKV nosači paralelni sa linijom slemena, kada ne postoje nosivi konstruktivni elementi paralelni sa linijom slemena, nego upravni na liniju slemena,
– nosači kod kojih su oslonački elementi na različitim visinama.

 

Slika 07
.: Spregovi protiv vetra i spregovi za ukrućenje

Slika 08
.: LKV nosači paralelni sa linijom slemena

Slika 09
.: Oslonački elementi na različitim visinama

 

7. U LKV nosače posebnog oblika spadaju svi ostali LKV nosači koji mogu imati proizvoljni oblik konture i koji se mogu primeniti za projektovanje različitih oblika krovova.